Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení a definice

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen podmínky) se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností (dále pouze provozovatel):

BOARD PARADISE s.r.o., Bojnická cesta 24/21, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
IČO: 45346739, DIČ: SK2022994787
Obchodní rejstřík Trenčín, oddíl Sro, vložka číslo: 22566 / R
Bankovní spojení: 5887091339/0800 Česká spořitelna, a.s.
e-mail: 
info@boardparadise. sk 
uzavřené prostřednictvím elektronického obchodního domu www.boardparadise.cz (dále jen obchod).
Kupujícím se rozumí v fyzická nebo právnická osoba, která po vlastní autorizaci odeslala elektronickou objednávku zpracovanou systémem obchodu.  
 
Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznamu objednaného zboží z nabídky obchodu a celkové ceně objednávky, zpracovány systémem obchodu.
Všeobecné obchodní podmínky blíže upravují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele a kupujícího ve svém aktuálním znění a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.
 

II.Registrace

Registrace není povinná. Pokud se však zaregistrujete, můžete získat tyto výhody:

 • můžete sledovat průběh vyřizování vaší zásilky

 • získáváte možnost být informován e-mailem o různých slevách, výhodách a akcích na konkrétní zboží nebo o příjmu nového zboží na sklad

III. Povinnosti provozovatele
 

1. Provozovatel se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat:

 • správný druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek platných v den odeslání elektronické objednávky

 • zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

2. Provozovatel zajistí, aby při přepravě zboží nedošlo k jeho poškození, tato opatření zahrnují balení zboží a pojištění.

3. Provozovatel nenese odpovědnost:

 • za opožděné dodání objednaného zboží zaviněné kurýrní službou, resp. poštou

 • za poškození zásilky zaviněné poštou, resp. kurýrní službou

 • případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení, případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek

IV. Povinnosti kupujícího

1. Kupující se zavazuje:

 • objednané zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů av případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit přepravci

 • zaplatit za zboží kupní cenu v plné výši av smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky

2. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením jeho kupní ceny.

3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím objednaného zboží.

V. Objednávka, uzavření smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných elektronickým systémem při registraci kupujícího, nebo při realizaci objednávky. Kupující odesláním objednávky vyjadřuje souhlas těmito Obchodními podmínkami ve znění platném v den odeslání objednávky.

2. Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh kupní smlouvy a jsou považovány za závazné pro obě zúčastněné strany.

3. Přijetí objednávky provozovatelem je potvrzeno e-mailem na adresu udanou zákazníkem při registraci.

4. Provozovatel akceptuje návrh na smlouvu ze strany kupujícího dodáním zboží kupujícímu.

5. Provozovatel je oprávněn v závislosti na charakteru obchodu (množství, cena, náklady na přepravu, vzdálenost apod.) Především při ceně vyšší než 166 EUR (stošesťdesiatšesť eur), žádat kupujícího o autorizaci objednávky důvěryhodným způsobem, např. telefonicky nebo písemně. V případě odmítnutí autorizace kupujícím, provozovatel považuje objednávku za neplatnou.

6. Provozovatel je oprávněn při ceně objednávky vyšší než 166 EUR (stošesťdesiatšesť eur) požadovat od kupujícího platbu předem.

7. Pokud kupující zjistil, že zboží, které si objednal je malý, velký nebo není úplně podle jeho představ, má možnost ho vyměnit nebo vrátit bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy může do 14 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží.

Při odstoupení v tomto případě postupujte následovně:

Pro vrácení zboží

Vytiskněte a vyplňte Formulář na vrácení  a spolu s originál fakturou a zbožím zašlete spolu na adresu uvedenou na formuláři  

VI. Dodací podmínky a termíny

1. Místem plnění smlouvy se rozumí korespondenční adresa příjemce uvedená kupujícím v elektronické objednávce. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů, nebo dodá zboží vlastními prostředky.

2. Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní částky v plné výši.

3. Provozovatel dodá zboží kupujícímu v co možná v nejkratší době (typicky do 14 dní) po přijetí elektronické objednávky. Doba pro dodání zboží může být ve výjimečných případech delší, a kupující bude o ní včas informován. Nedodání zboží do 24 kalendářních dnů, nebo nesouhlas kupujícího s prodlouženou dobou pro dodání zboží, opravňuje kupujícího odstoupit od smlouvy.

4. Dohodnutá dodací lhůta platí, pokud nenastanou nepředvídané nebo na vůli stran nezávislé okolnosti, tj okolnosti vylučující odpovědnost, jako například všechny případy vyšší moci, které znemožní její dodržení. K těmto okolnostem patří také úřední zásahy a zákazy, zdržení způsobené při přepravě nebo celním odbavení, škody způsobené během přepravy pouze v případě mimořádných okolností a ozbrojené konflikty. Vyjmenované okolnosti opravňují prodávajícího prodloužit dodací lhůtu. O těchto okolnostech je provozovatel povinen kupujícího neprodleně informovat.

5. Zboží bude dodáno kupujícímu v běžných obalech, s výjimkou případů pokud z povahy zboží nebo na základě dohody vyplývají speciální požadavky.

VII. Kupní cena a poštovné

1. Ceny produktů prezentovány v elektronickém obchodu www.boardparadise.cz jsou uvedeny v Kč korunách včetně daně z přidané hodnoty.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen, v případě tiskových chyb, změny peněžních kurzů, při výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek od výrobců a ostatních dodavatelů zboží. O těchto okolnostech je provozovatel povinen kupujícího neprodleně informovat. Kupující je v těchto případech oprávněn odstoupit od smlouvy.

3. Kupní cena je splatná nejpozději při převzetí zboží v případě dobírky nebo osobního převzetí.

4. Poštovné:

Česká republika

 • Objednávka nad 2490 Kč - doprava zdarma (max. 5 pracovních dní),kurýr UPS,zásilkovna; platba kartou online - 0 Kč, platba převodem - 0 Kč, dobírka a platba kartou u kurýra - 50Kč     

 • Objednávka do 2490 Kč - 120 Kč (max. 5 pracovních dní) kurýr In Time; 90Kč (max.7pracovních dní) zásilkovna ; platba kartou online - 0 Kč, platba převodem - 0 Kč, dobírka a platba kartou u kurýra - 50Kč.  

 • Osobní odběry jsou možné na jedné z našich prodejen a jen při platbě předem nebo platba převodem a to maximálne do 3 pracovních dní - doprava zdarma.

Slovensko

Pro objednávky na Slovensko prosím použijte Slovenské verzi eshopu na adrese www.boardparadise.sk 

Země EU

poštovné 527,00 Kč (od 3 do 14 pracovních dní), Slovenská pošta

Svět

poštovné 527,00 Kč (do 21 pracovních dní), Slovenská pošta

VIII. Reklamační řád

1. Provozovatel spolu se zbožím dodá kupujícímu všechny náležité doklady, které se ke zboží vztahují, to znamená: fakturu - daňový doklad.

2. Provozovatel poskytuje na dodané zboží záruku výslovně uvedenou v Faktuře resp. daňovém dokladu. Pokud není uvedeno jinak je záruka je 24 měsíců ode dne prodeje.

3. Provozovatel odpovídá za vady, které se na prodaném zboží projeví v záruční době způsobené závadou materiálu, funkční vadou nebo závady způsobené při výrobě.

4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou obsluhou, nepřiměřeným zacházením a změnu zboží v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu a ošetřování.

5. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do zboží osobou, která k provedení zásahu nebyla výslovně provozovatelem nebo výrobcem zboží zmocněna.

6. Při zjištění vady je nutné zboží přestat používat a ihned uplatnit reklamaci. V případě, že tak neučiníte a dojde následným používáním ke zvětšení závady, vystavujete se riziku, že vaše reklamace nebude dovozcem uznána nebo opravena. Ke zboží přiložte vyplněný Formulář na reklamaci zboží a kopii faktury.  

7. Provozovatel je povinen rekamáciu vybavit do 30 dnů od doručení reklamovaného zboží.

8. V případě, že zákazníkovi vzniknout nárok na vrácení kupní částky za reklamaci, budou zákazníkovi vráceny peníze na účet kupujícího. V případě online platby za objednávku - bude částka vrácena stejným způsobem jako byla přijata - čili stornem na kartu kupujícího.

9. Adresa pro reklamaci: Board Paradise, Bojnická cesta 24, 971 01 Prievidza, Slovenská republika

IX. Alternativní řešení sporů podle zákona č. 391/2015 Sb

1. Kupující má právo obrátit se na provozovatele s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva.

2. Kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů, jestliže prodávající na žádost podle bodu 1 odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání.

3. Subjekty alternativního řešení sporů jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU Návrh může kupující podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU Seznam subjektů alternativního řešení sporů je možné najít na stránce Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk.

4. Kupující může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

5. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 529,00 Kč.

X. Ochrana osobních údajů

1. Odeslání objednávky přes e-shop www.boardparadise.cz je podmíněno potvrzením souhlasu objednatele s těmito OP a souhlasu se zpracováním osobních údajů objednavatele ve smyslu definice uvedené v §4 odst. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Sb o ochraně osobních údajů.

2. BOARD PARADISE s.r.o. zpracovává osobní údaje fyzické osoby - objednavatele (kupujícího), resp. oprávněné osoby za účelem uzavření kupní smlouvy a plnění svých závazků vyplývajících z kupní smlouvy; Využívá jejich zejména při vystavení faktury, vyřizování objednávky a doručení objednaného zboží. BOARD PARADISE sro odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje fyzické osoby nebudou použity pro jiné účely, zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám (kromě osob vykonávajících doručování zásilek).

3. BOARD PARADISE s.r.o. zpracovává osobní údaje fyzické osoby v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, fakturační adresa, adresa dodání, kontaktní telefonní číslo.

4. V případě, že objednatel při registraci nebo objednání zboží označí, že souhlasí se zasíláním aktuální nabídky a jiných komerčních informací, budou mu zasílány na emailovou adresu, kterou při registraci nebo objednání zboží uvedl. O zrušení zasílání aktuální nabídky a komerčních informací lze kdykoli požádat elektronickou poštou.

5. Ujišťujeme Vás, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány v nezbytném rozsahu, bezpečně a profesionálně, a že nedojde k jejich úniku ani jinému zneužití. V žádném případě je neposkytneme třetím osobám, kromě těch, které participují na dodání objednaného zboží (kurýrní společnosti apod.). Všechny osoby, které přijdou do styku s Vašimi osobními údaji jsou poučeny o správném zacházení s osobními údaji. Při placení přes internet pomocí platebních systémů zadáváte všechny své údaje na zabezpečené stránce příslušné banky a my s Vašimi platebními údaji nepřicházíme do styku. Dostaneme pouze informaci o úspěšnosti transakce.

Více informací o ochraně osobních údajů naleznete na stránce Zásady ochrany osobních údajů.

XI. Ostatní

1. Provozovatel na základě své obchodní strategie přiděluje slevy, které nejsou ze strany kupujícího nárokovatelné, pokud nejsou uvedeny na stránkách provozovatele v den objednávky.

2. Provozovatel stanovuje poštovné a balné, které se v objednávce připočítává k hodnotě zboží a které je kupující povinen zaplatit spolu s cenou zboží, tak jak je to uvedeno na objednávce.

3. Společnost BOARD PARADISE s.r.o. si vyhrazuje právo na jakékoliv použití popisů a fotografií. Je striktně zakázáno kopírování, distribuce nebo jiné použití všech materiálů na jiných internetových stránkách jako www.boardparadise.cz bez předchozího písemného souhlasu společnosti BOARD PARADISE s.r.o.

 

Kamenné prodejny Board Paradise