Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů

1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen podmínky) se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností (dále pouze provozovatel):

SNEAKERS PARADISE s.r.o.Kvetová 515/28, 972 01 Bojnice
IČO:54236665 , IČ DPH: SK2121606520
Obchodní rejstřík Trenčín, oddíl Sro, vložka číslo: 42784/R
Bankovní spojení: 2002328519/2010 Fio banka
e-
mail: info@boardparadise.sk
Tel.: +421 905 204 787
www.boardparadise.cz

uzavřené prostřednictvím elektronického obchodního domu www.boardparadise.cz (dále jen obchod).
2. Kupujícím se rozumí fyzická osoba, která po vlastní autorizaci odeslala elektronickou objednávku zpracovanou systémem obchodu.

3. Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznamu objednaného zboží z nabídky obchodu a celkové ceně objednávky, zpracovány systémem obchodu.

4. Všeobecné obchodní podmínky blíže upravují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele a kupujícího ve svém aktuálním znění a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

II. Registrace

Registrace není povinná. Pokud se však zaregistrujete, můžete získat tyto výhody:

  • můžete sledovat průběh vyřizování vaší zásilky
  • získáváte možnost být informován e-mailem o různých slevách, výhodách a akcích na konkrétní zboží nebo o příjmu nového zboží na sklad

III. Povinnosti provozovatele

1. Provozovatel se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat:

  • správný druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek platných v den odeslání elektronické objednávky
  • zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

2. Provozovatel zajistí, aby při přepravě zboží nedošlo k jeho poškození, tato opatření zahrnují balení zboží a pojištění.

3. Provozovatel nenese zodpovědnost:

  • za opožděné dodání objednaného zboží zaviněné kurýrní službou nebo jinou přepravní službou
  • za poškození zásilky zaviněné kurýrní službou nebo jinou přepravní službou
  • případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení, případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek

IV. Povinnosti kupujícího

1. Kupujúci sa zavazuje:

  • poskytnout pravdivou, úplnou a přesnou emailovou adresu, poštovní adresu či jiné kontaktní údaje; kupující zároveň souhlasí s tím, že v případě potřeby tyto informace může provozovatel použít, aby kupujícího kontaktoval v souvislosti s objednávkou.
  • objednané zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit přepravci
  • zaplatit za zboží kupní cenu v plné výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky

2. V případě, že kupující neposkytne všechny informace, které provozovatel potřebuje, objednávku nebude moci zadat.

3. Zadáním objednávky kupující prohlašuje, že má více než 18 let, je právně způsobilý uzavírat závazné smlouvy a plně souhlasí s podmínkami.

 

V. Objednávka, uzavření smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných elektronickým systémem při registraci kupujícího, nebo při realizaci objednávky. Kupující odesláním objednávky vyjadřuje souhlas těmito podmínkami ve znění platném v den odeslání objednávky.

2. Zadáním objednávky má kupující povinnost za svoji objednávku zaplatit

3. Přijetí objednávky provozovatelem je potvrzeno e-mailem na adresu udanou kupujícím. To neznamená, že objednávka byla provozovatelem přijata. Objednávka kupujícího je návrh na zakoupení jednoho nebo více produktů, kterou kupující předkládá provozovateli. Všechny objednávky podléhají schválení provozovatele.

4. Provozovatel akceptuje návrh na smlouvu ze strany kupujícího dodáním zboží kupujícímu a vystavením elektronické faktury, kterou zašle prostřednictvím elektronické pošty

5. Objednávky závisí na dostupnosti produktů. Pokud dojde k problémům týkajících se dodávky produktů, nebo skladem nebude další zboží, provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout kupujícímu informace o náhradních produktech, nebo poskytne možnost zrušit objednávku. Pokud si kupující nebude přát náhradní produkty, odstoupí od smlouvy nebo zruší objednávku, provozovatel uhradí hodnotu objednávky a to ve lhůtě do 14 dnů od oznámení této skutečnosti provozovateli. Pokud kupující neodstoupí od smlouvy, nezruší objednávku nebo nepřijme náhradní produkt v přiměřené lhůtě, provozovatel má právo odstoupit od smlouvy a uhradit kupujícímu částku, kterou zaplatil, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení našeho odstoupení od smlouvy (zrušení objednávky).

6. Na zpracování všech objednávek vynaloží provozovatel vždy veškeré úsilí, mohou se však vyskytnout mimořádné okolnosti, v jejichž důsledku provozovatel bude muset zamítnout zpracování objednávky po zaslání potvrzení objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo učinit tak kdykoli.

7. Provozovatel je oprávněn v závislosti na charakteru obchodu (množství, cena, náklady na přepravu, vzdálenost apod.) Především při ceně vyšší než 4500 Kč, žádat kupujícího o autorizaci objednávky důvěryhodným způsobem, např. telefonicky nebo písemně. V případě odmítnutí autorizace kupujícím, provozovatel považuje objednávku za neplatnou.

8. Provozovatel je oprávněn při ceně objednávky vyšší než 4500 Kč požadovat od kupujícího platbu předem.

9. Pokud kupující zjistil, že zboží, které si objednal je malý, velký nebo není úplně podle jeho představ, má možnost ho vrátit bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy může do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží.

10. Kupující může vrátit objednávku následujícími způsoby:

         Vrácení přes Zásilkovnu: Kupující může vrátit zboží prostřednictvím kterékoliv pobočky Zásilkovne, spolu s vyplněným formulářem na vrácení a fakturou. V pobočce uveďte kód, který je uveden v sekci Vrácení zboží. V Zásilkovni kupujícímu přeberou zboží a dají potvrzení o převzetí.

         * Vrácení v kterékoliv prodejně BOARD PARADISE: Kupující může vrátit zboží v kterékoliv prodejně BOARD PARADISE. V tomto případě se dostavte do prodejny, předložte zboží spolu s vyplněných formulářem pro vrácení a fakturou

         * Vrácení prostřednictvím pošty: Kupující může vrátit zboží prostřednictvím pošty na adresu, která je uvedena v sekci Vrácení zboží, spolu s vyplněným formulářem pro vrácení a fakturou.

11. Náklady na vrácení nese kupující.

12. Po přijetí vráceného zboží zašle provozovatel kupujícímu emailem potvrzení o přijetí vráceného zboží, spolu s datem přijetí a cenou.

13. Refundaci realizuje provozovatel stejným způsobem platby, jaký použil kupující při původní transakci. V případě dobírky pošle provozovatel refundaci na bankovní účet kupujícího, který uvedl ve formuláři pro vrácení.

14. Kromě zákonného práva kupujícího na odstoupení od smlouvy, provozovatel poskytuje lhůtu 30 dnů ode dne doručení objednávky na její vrácení. V případě, že kupující vrátí zboží ve lhůtě zaručené právem na odstoupení poté co uplyne zákonná lhůta, kupujícímu bude vrácena pouze částka zaplacená za tyto produkty. Poplatky za doručení a dobírku nebudou vráceny.

15. Kupující musí zboží vrátit v původním obalu, se všemi visačkami, nepoškozené, nepoužité, čistý, nesmí zapáchat, aby byl způsobilý dalšího prodeje. Zboží musí vhodně zabalit, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. K tomuto účelu nejlépe poslouží obalová fólie, papír, či větší krabice. Při posílání zboží, které již svůj obal má - jako například obuv, nepřelepujte prosím přímo původní krabici, aby nedošlo k jejímu znehodnocení.

VI. Doručení

1. Místem plnění smlouvy se rozumí korespondenční adresa kupujícího uvedená v elektronické objednávce. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů, nebo dodá zboží vlastními prostředky.

2. Dostupné způsoby dopravy jsou uvedeny v sekci Doprava a platba, stejně během nákupního procesu a v potvrzení objednávky. Stejně tak před dokončením nákupního procesu se poskytnou veškeré informace o objednávce.

3. Provozovatel dodá zboží kupujícímu v co možná v nejkratší době (typicky do 5 dnů) po přijetí elektronické objednávky. Doba pro dodání zboží může být ve výjimečných případech delší, a kupující bude o ní včas informován. Nedodání zboží do 30 kalendářních dnů, nebo nesouhlas kupujícího s prodlouženou dobou pro dodání zboží, opravňuje kupujícího odstoupit od smlouvy.

4. Provozovatel nedoručuje zboží v sobotu, v neděli a během státních svátků.

5. Dohodnutá dodací lhůta platí, pokud nenastanou nepředvídané nebo na vůli stran nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučující odpovědnost, jako například všechny případy vyšší moci, které znemožní její dodržení. K těmto okolnostem patří také úřední zásahy a zákazy, zdržení způsobené při přepravě nebo celním odbavení, škody způsobené během přepravy pouze v případě mimořádných okolností a ozbrojené konflikty. Vyjmenované okolnosti opravňují prodávajícího prodloužit dodací lhůtu. O těchto okolnostech je provozovatel povinen kupujícího neprodleně informovat.

6. Zboží bude dodáno kupujícímu v běžných obalech, s výjimkou případů pokud z povahy zboží nebo na základě dohody vyplývají speciální požadavky.

7. Pokud si kupující zvolili "doručení na prodejnu" jako způsob doručení, provozovatel ho bude informovat prostřednictvím elektronické pošty o tom, kdy bude jeho objednávka připravena k vyzvednutí. Objednávku si může vyzvednout jen kupující předloženým dokladu totožnosti a čísla objednávky. V případě, že si kupující nemůže vyzvednout zboží osobně, musí o tom informovat zákaznický servis provozovatele a to telefonicky nebo emailem a musí poskytnout informace o osobě, která zboží vyzvedne. Tato osoba musí rovněž předložit číslo objednávky a svůj doklad totožnosti.

8. Při zvolené dopravě Zásilkovna lze doručit zboží v maximální délce jedné strany v rozměru do 70 cm. Maximální součet všech tří stran zásilky může mít maximálně do 120cm např. zásilka o rozměrech 50 × 40 × 30.

 

VII. Cena a platební podmínky

1. Ceny produktů prezentovány v elektronickém obchodu www.boardparadise.cz jsou uvedeny v eurech (Eur) včetně daně z přidané hodnoty, ale bez poplatků za doručení a dobírku, které se připočítávají k celkové ceně, jak je uvedeno v sekci Doprava a platba.

2. Cena produktů bude ta, která se uvádí v elektronickém obchodu, s výjimkou případě zjevné chyby. Přestože provozovatel vynakládá veškeré úsilí, aby se zajistil správnost cen uvedených v elektronickém obchodu, může dojít k chybě. Pokud provozovatel zjistí chybu v ceně jakéhokoliv výrobku, který jste si objednali, neprodleně bude kupujícího informovat a poskytne mu možnost potvrzení objednávky ve správné ceně, nebo její zrušení prostřednictvím emailu nebo telefonicky. Pokud se provozovateli nepodaří kupujícího kontaktovat, objednávka bude považována za zrušenou a zaplacená částka bude kupujícímu celá vrácena ve lhůtě 14 dnů od zrušení.

3. Provozovatel není povinen poskytnout kupujícímu jakýkoliv produkt nebo slevu na jiný produkt za nesprávnou nižší cenu (i když zaslal potvrzení o objednávce), pokud je chyba v ceně zjevná a neomylná a kupující ji mohl odůvodněně rozpoznat jako nesprávnou cenu.

4. Jako způsob platby může kupující využít platbu kartou online, platbu převodem na účet provozovatele nebo platbu na dobírku.

 

VIII. Reklamační řád

1. Provozovatel poskytuje na dodané zboží záruku výslovně uvedenou v faktuře resp. daňovém dokladu. Pokud není uvedeno jinak je záruka je 24 měsíců ode dne prodeje.

2. Provozovatel odpovídá za vady, které se na prodaném zboží projeví v záruční době způsobené závadou materiálu, funkční vadou nebo závady způsobené při výrobě.

3. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou obsluhou, nepřiměřeným zacházením a změnu zboží v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu a ošetřování.

4. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do zboží osobou, která k provedení zásahu nebyla výslovně provozovatelem nebo výrobcem zboží zmocněna.

5. Při zjištění vady je nutné zboží přestat používat a ihned uplatnit reklamaci. V případě, že tak neučiníte a dojde následným používáním ke zvětšení závady, vystavujete se riziku, že vaše reklamace nebude dovozcem uznána nebo opravena.

6. Zboží posílejte výhradně na adresu: BOARD PARADISE, Bojnická cesta 24, 971 01 Prievidza, Slovensko, spolu s vyplněným formulářem na reklamaci a fakturou.

7. Prostřednictvím emailu poskytne provozovatel kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace.

8. Provozovatel je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů od doručení reklamovaného zboží.

9. V případě, že zákazníkovi vzniká nárok na vrácení kupní částky za reklamaci, bude refundována na účet kupujícího. V případě online platby za objednávku - bude suma refundována stejným způsobem jako byla přijata - čili stornem na kartu kupujícího.

 

IX. Alternativní řešení sporů podle zákona č. 391/2015 Z.z.

1. Kupující má právo obrátit se na provozovatele s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva.

2. Kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů, jestliže prodávající na žádost podle bodu 1 odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání.

3. Subjekty alternativního řešení sporů jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU Návrh může kupující podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU Seznam subjektů alternativního řešení sporů je možné najít na stránce Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk.

4. Kupující může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

5. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR.

X. Ochrana osobních údajů

1. Odeslání objednávky přes e-shop www.boardparadise.cz je podmíněno potvrzením souhlasu objednatele s těmito podmínkami a souhlasu se zpracováním osobních údajů objednavatele ve smyslu definice uvedené v §4 odst. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů.

2. SNEAKERS PARADISE s.r.o. zpracovává osobní údaje fyzické osoby - objednavatele (kupujícího), resp. oprávněné osoby za účelem uzavření kupní smlouvy a plnění svých závazků vyplývajících z kupní smlouvy. Využívá jejich zejména při vystavení faktury, vyřizování objednávky a doručení objednaného zboží. SNEAKERS PARADISE s.r.o. odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje fyzické osoby nebudou použity pro jiné účely, zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám (kromě osob vykonávajících doručování zásilek).

3. SNEAKERS PARADISE s.r.o. zpracovává osobní údaje fyzické osoby v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, fakturační adresa, adresa dodání, kontaktní telefonní číslo.

4. V případě, že kupující při registraci nebo objednání zboží označí, že souhlasí se zasíláním aktuální nabídky a jiných komerčních informací, budou mu zasílány na emailovou adresu, kterou při registraci nebo objednání zboží uvedl. O zrušení zasílání aktuální nabídky a komerčních informací lze kdykoli požádat elektronickou poštou.

5. Ujišťujeme Vás, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány v nezbytném rozsahu, bezpečně a profesionálně, a že nedojde k jejich úniku ani jinému zneužití. V žádném případě je neposkytneme třetím osobám, kromě těch, které participují na dodání objednaného zboží (kurýrní společnosti apod.). Všechny osoby, které přijdou do styku s Vašimi osobními údaji jsou poučeny o správném zacházení s osobními údaji. Při placení přes internet pomocí platebních systémů zadáváte všechny své údaje na zabezpečené stránce příslušné banky a my s Vašimi platebními údaji nepřicházíme do styku. Dostaneme pouze informaci o úspěšnosti transakce. Více informací o ochraně osobních údajů naleznete na stránce Ochrana osobních údajů.

6.Heureka CZ

 „Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

XI. Ostatní

1. Provozovatel na základě své obchodní strategie přiděluje slevy, které nejsou ze strany kupujícího nárokovatelné, pokud nejsou uvedeny na stránkách provozovatele v den objednávky.

2. Společnost SNEAKERS PARADISE s.r.o. si vyhrazuje právo na jakékoliv použití popisů a fotografií. Je striktně zakázáno kopírování, distribuce nebo jiné použití všech materiálů na jiných internetových stránkách jako www.boardparadise.cz bez předchozího písemného souhlasu společnosti SNEAKERS PARADISE s.r.o.

 

 

Kamenné prodejny Board Paradise